Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

Polasaí Príobháideachais

Cé muid féin
Feidhmíonn Músaem Cathrach na Gaillimhe ("GCM") faoi choimirce Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, an t-aonad rialtais áitiúil a toghadh go daonlathach i gCathair na Gaillimhe.  Faoi fhorálacha na nAchtanna Rialtais Áitiúil (arna leasú) agus forálacha reachtúla éagsúla, tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as réimse seirbhísí a sholáthar chun freastal ar riachtanais eacnamaíocha, shóisialta agus chultúrtha mhuintir na Cathrach.  Faoin sainchúram sin, freastalaíonn Músaem Cathrach na Gaillimhe ar shaol cultúrtha agus oidhreachta chathair na Gaillimhe a chur chun cinn.

Réamhrá
Tá meas iomlán ag GCM ar do cheart chun príobháideachais agus féachann sé go gníomhach le cearta príobháideachais na ndaoine sin a roinneann faisnéis leis an Músaem a chaomhnú de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí 2018 ("RGCS") agus reachtaíocht agus rialacháin phríobháideachais náisiúnta agus Eorpacha eile is infheidhme ("An Dlí um Chosaint Sonraí").

Táimid an-chúramach le haon sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn, ionas go gcuirimid an caighdeán seirbhíse is airde ar fáil duit, agus céimeanna á nglacadh againn chun do shonraí a choinneáil slán agus chun a chinntiú nach n-úsáidtear iad ach amháin chun na gcríoch sonraithe, follasach agus dlisteanacha a luaitear sa Pholasaí Príobháideachais seo ("Polasaí").

Baineann an Beartas seo leis an bhfearann agus leis an suíomh gréasáin atá faoi úinéireacht Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe. Gheobhaidh tú naisc ar an suíomh gréasáin seo chuig láithreáin ghréasáin sheachtracha – tabhair faoi deara nach bhfuil Músaem Cathrach na Gaillimhe freagrach as ábhar nó polasaithe príobháideachais láithreáin ghréasáin tríú páirtí.

Tá Músaem Cathrach na Gaillimhe tiomanta do do phríobháideachas a chosaint nuair a úsáideann tú ár seirbhísí. Mínítear sa Bheartas seo an chaoi a n-úsáidimid faisnéis fút agus conas a chosnaímid do phríobháideachas. Leagtar amach san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thíos an chaoi a n-úsáidimid do shonraí, ár mbunús dlí agus an chaoi a ndéanaimid iad a dhaingniú.

Cén t-eolas a bhailítear?
"Sonraí Pearsanta"
Is sonraí iad seo is féidir a úsáid chun tú a aithint go díreach agus d'fhéadfadh d'ainm, do sheoladh, d'uimhir theileafóin, do sheoladh ríomhphoist nó do sheoladh IP a bheith san áireamh iontu. Ní bhailítear faisnéis den sórt sin uait ach amháin sa chás go ndéanann tú obair dheonach air, mar shampla trí ríomhphost a sheoladh chugainn nó liostáil le haghaidh nuachta agus nuashonruithe uainn.

"Sonraí Neamhphearsanta"
Is sonraí iad seo a bhaineann le hoibriú ár láithreáin ghréasáin agus nach mbaineann le haon aitheantas pearsanta ar leith. Cosúil le go leor láithreán gréasáin eile, bailímid faisnéis staitistiúil agus anailíseach a bhaineann lenár gcuairteoirí ar an láithreán gréasáin agus leis an gcaoi a n-úsáideann siad ár suíomh gréasáin agus na meáin shóisialta. I measc samplaí de shonraí neamhphearsanta den sórt sin, d'fhéadfadh na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu ar ár láithreán gréasáin, cineálacha brabhsálaí gréasáin nó URL uathúil ar tugadh cuairt orthu laistigh dár láithreán gréasáin a áireamh.

Tabhair faoi deara le do thoil go gcomhlíonann Músaem Cathrach na Gaillimhe Beartas Toilithe Úsáideora Google an Aontais Eorpaigh agus go bhfuil Comhaontú Próiseála Sonraí Mailchimp sínithe aige.

An chaoi a n-úsáideann Músaem Cathrach na Gaillimhe do shonraí
"Sonraí Pearsanta"
Próiseálfaidh Músaem Cathrach na Gaillimhe aon fhaisnéis phearsanta a roinneann tú linn mar seo a leanas:
(a) Na hearraí nó na seirbhísí a d'iarr tú go sonrach a sholáthar duit;
(b) Chun teagmháil a dhéanamh leat, más gá, maidir le do chumarsáid nó d'ordú nó chun freagra a thabhairt ar aon chumarsáid eile a d'fhéadfá a sheoladh chugainn.
(c) comhaid a chomhlánú maidir le réada a fháil nó a fháil ar iasacht chuig bailiúcháin an mhúsaeim ionas gur féidir clár a chothabháil – ní thaispeántar aon fhaisnéis deontóra nó iasachtóra sna limistéir taispeántais phoiblí gan do thoiliú." Sonraí Neamhphearsanta"
Bainimid úsáid as na sonraí neamhphearsanta a bhailítear ónár láithreán gréasáin i bhfoirm chomhiomlán chun tuairisciú a dhéanamh ar inúsáidteacht, ar fheidhmíocht agus ar éifeachtacht ár láithreáin ghréasáin, chun ábhar níos ábhartha a sholáthar agus chun tuiscint níos fearr a fháil ar an áit as a dtagann ár gcuairteoirí.

Bailímid sonraí neamhphearsanta freisin inár suirbhéanna cuairteoirí, a úsáidimid chun faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil a bhailiú maidir le heispéireas cuairteoirí an mhúsaeim.  Tugtar cuireadh do chuairteoirí trácht a fhágáil i Leabhar na gCuairteoirí freisin.

Tugtar breac-chuntas sa tábla thíos ar na catagóirí agus na cineálacha sonraí a bhailímid. D'fhéadfadh na cineálacha sonraí a bhailímid athrú le himeacht ama; Is liosta táscach é an tábla seo a leanas chun cabhrú leat tuiscint a fháil ar na cineálacha sonraí a bhailímid.

PróiseasCuspóirBunús DleathachCineál Sonraí
CCTVTá CCTV i láthair laistigh de GCM agus a phurláin sheachtracha. Úsáidtear é chun Bailiúchán an Mhúsaeim a chosaint, cionta coiriúla a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh, agus chun baill foirne agus cuairteoirí a chosaint.Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh.
Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don rialaitheoir.
Íomhá
TabhartaisChun síntiúis bhailiúcháin a fháilIs gá an phróiseáil a dhéanamh chun bearta a dhéanamh arna iarraidh sin don ábhar sonraí sula ndéantar conradh le GCM.Ainm, ríomhphost, seoladh, uimhir theileafóin
Chun síntiúis airgid a fháil ónár n-urraitheoiríAinm, ríomhphost, seoladh, uimhir theileafóin, faisnéis airgeadais
BailiúcháinFaisnéis faoi bhailiúcháin a chlárú agus a chothabháil.Tá próiseáil riachtanach mar fheidhmíocht tasc.Ainm, sonraí teagmhála, íomhá.
TaispeántaisPainéil agus faisnéis a thaispeáint do chuairteoirí ag ár dtaispeántais.Is gá an phróiseáil a dhéanamh mar chur i gcrích tascAinm, íomhá, catagóirí speisialta féideartha ag brath ar thaispeántas.
Imeachtaí ar cíos agus scannánúÚsáid GCM a éascú le haghaidh imeachtaí agus léiriú scannánIs gá an phróiseáil a dhéanamh chun bearta a dhéanamh arna iarraidh sin don ábhar sonraí sula ndéantar conradh le GCM.Ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, sonraí bainc
Cearta agus MacasamhlaNa cearta a cheannach chun íomhánna agus grianghraif GCM a úsáidIs gá an phróiseáil a dhéanamh chun bearta a dhéanamh arna iarraidh sin don ábhar sonraí sula ndéantar conradh le GCM.Ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, faisnéis airgeadais.
OideachasImeachtaí oideachais ar líne agus ar an láthair a éascúTasc a chur i gcríchAinm, ríomhphost, seoladh, uimhir theileafóin
GrianghrafadóireachtGrianghraif a ghlacadh ag aon cheann dár n-imeachtaí chun críocha margaíochta.ToiliúAinm, Íomhá
Comhlíonadh RialálaCloí le rialacháin airgeadais agus le haon dlíthe agus rialacháin ábhartha eile.Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh.
Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh a chomhlíonadh ar páirtí ann an t-ábhar sonraí nó chun bearta a dhéanamh arna iarraidh sin don ábhar sonraí sula ndéantar conradh.
Ráitis Airgeadais Bhliantúla
Tuarascálacha Bliantúla agus Foilseacháin
Miontuairiscí Cruinnithe Boird / Pleananna Straitéiseacha
Taifid a chartlannú nó a dhíothú
Saoráil Faisnéise agus Iarratais ar Chosaint Sonraí
Comhroinnt Sonraí Tríú PáirtíChun ligean dúinn feidhmeanna a dhéanamh agus a chur i gcrích le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí a chuireann ar ár gcumas ár seirbhísí a sheachadadh.Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh a chomhlíonadh ar páirtí ann an t-ábhar sonraí nó chun bearta a dhéanamh arna iarraidh sin don ábhar sonraí sula ndéantar conradh.Ag brath ar thríú páirtí.
CúltacaíSonraí pearsanta a stóráil agus cúltacaí a dhéanamh de na sonraí sin i gcás éigeandálaí agus chun críocha athshlánaithe ó thubaiste.Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh.Déantar gach leagan cóip bhog de shonraí GCM a chúltaca go rialta.
MargaíochtChun ár n-ábhair mhargaíochta a sheoladh amach, mar shampla nuachtlitir an mhúsaeim, foirmeacha suirbhé nó aon eolas ar ár dtaispeántais agus imeachtaí.ToiliúAinm, Seoladh Ríomhphoist
Úsáid a bhaint as grianghraif a tógadh ag imeachtaí le haghaidh ábhar margaíochtaAinm, íomhá
Ár gcuntais meán sóisialta a bhainistiúLeasanna dlisteanacha – seirbhís do chustaiméirí a sholáthar agus ceisteanna a fhreagairtAinm, Seoladh ríomhphoist
RiarachánTascanna riaracháin a dhéanamh ar oibríocht chaighdeánach iad ag GCM.Is gá próiseáil a dhéanamh chun tasc a chur i gcrích.
Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh.
Dialanna (oifig)
Cláir Oibre na gCruinnithe
Miontuairiscí cruinnithe
Gearáin
CumarsáidCumarsáid idir baill foirne a chumasú go hinmheánach agus go seachtrach le tríú páirtithe.Leas dlisteanachRíomhphoist
Cartlann Ríomhphoist
Comhroinn comhaid
Sonraí Teicniúla agus ÚsáideFianáin agus AdWords a úsáid chun staitisticí a ghiniúintToiliúFaisnéis theicniúil, lena n-áirítear an seoladh Prótacal Idirlín (IP) a úsáidtear chun do ríomhaire a nascadh leis an idirlíon, an cineál brabhsálaí agus córas oibriúcháin, an dáta agus an t-am a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh, na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu; agus an suíomh gréasáin óna bhfuair tú rochtain ar ár suíomh lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh.
Fianáin agus Adwords
Tuairiscí faoi ThimpistíTuairisc a chur le chéile má tharlaíonn timpiste nó eachtraOibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadhAinm, íomháineachas, sonraí leighis.
Íocaíochtaí a Dhéanamh nó a Fháil

Aon íocaíochtaí a dhéanamh nó a fháil i gcomhlíonadh gnáthfheidhmeanna gnó, nó chun aon riachtanais íocaíochta eile a chur i gcrích.

N.B. Déantar gach íocaíocht músaeim a phróiseáil trí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Tá próiseáil riachtanach chun dlíthe éagsúla fostaíochta agus ioncaim a chomhlíonadh.
Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh a bhfuil an t-ábhar sonraí ina pháirtí ann a chomhlíonadh.
Uimhir thagartha cánach, ainm bainc, seoladh bainc, BIC, IBAN, íocaíochtaí sonraisc.

Cé leis a roinneann Músaem Cathrach na Gaillimhe do chuid sonraí
Ní nochtfaimid do shonraí pearsanta do thríú páirtithe, lasmuigh de Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe, ach amháin má thoiligh tú leis an nochtadh seo nó mura gceanglaítear ar an tríú páirtí d'ordú a chomhlíonadh (i gcúinsí den sórt sin, tá an tríú páirtí faoi cheangal ag ceanglais chosanta sonraí den chineál céanna). Nochtfaimid do shonraí pearsanta má chreidimid de mheon macánta go gceanglaítear orainn iad a nochtadh chun aon dlí is infheidhme, toghairm, barántas cuardaigh, ordú cúirte nó rialála, nó ceanglas reachtúil eile a chomhlíonadh. Agus na haistrithe seo á ndéanamh againn, déanfaimid bearta chun a chinntiú go ndéantar do shonraí pearsanta a chosaint agus a aistriú go leordhóthanach de réir cheanglais an Dlí um Chosaint Sonraí.  D'fhéadfadh úsáid comhaontuithe aistrithe sonraí a bheith i gceist leis sin san fhoirm atá faofa ag an gCoimisiún Eorpach nó sásra eile atá aitheanta ag an dlí um chosaint sonraí mar rud a chinntíonn leibhéal leordhóthanach cosanta do Shonraí Pearsanta a aistrítear lasmuigh den LEE (mar shampla, clásail chonarthacha chaighdeánacha).
Féadfaimid sonraí neamhphearsanta a sholáthar do thríú páirtithe, i gcás ina ndéantar faisnéis den sórt sin a chomhcheangal le faisnéis chomhchosúil úsáideoirí eile ár láithreáin. D'fhéadfadh fógróirí féideartha nó iarbhír, soláthraithe seirbhísí fógraíochta (lena n-áirítear seirbhísí rianaithe láithreán gréasáin), comhpháirtithe tráchtála, urraitheoirí, ceadúnaithe, taighdeoirí agus páirtithe eile dá samhail a bheith san áireamh sna tríú páirtithe ar féidir linn an fhaisnéis sin a sholáthar dóibh.

Athrú Úsáide
Ní úsáidfimid do shonraí pearsanta ach amháin chun na gcríoch ar bhailíomar iad, ach amháin má mheasaimid go réasúnta gur gá dúinn iad a úsáid ar chúis eile agus go bhfuil an chúis sin comhoiriúnach leis an gcuspóir bunaidh. Más mian leat míniú a fháil ar an gcaoi a bhfuil an phróiseáil chun na críche nua comhoiriúnach leis an gcuspóir bunaidh, déan teagmháil lenár n-oifigeach cosanta sonraí ag na sonraí teagmhála atá liostaithe sa Pholasaí seo. Más gá dúinn do shonraí pearsanta a úsáid chun críche neamhghaolmhara, cuirfimid ar an eolas thú agus míneoimid an bunús dlí a ligeann dúinn é sin a dhéanamh. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaimis do shonraí pearsanta a phróiseáil gan d'eolas nó gan toiliú uait, i gcomhréir leis an mBeartas seo, sa chás go gceanglaítear nó go gceadaítear é sin de réir dlí.

Iarmhairtí gan faisnéis a chur ar fáil dúinn
Is féidir leat rogha a dhéanamh gan faisnéis phearsanta a thabhairt dúinn; mar sin féin, d'fhéadfadh sé seo tionchar a bheith aige ort. B'fhéidir go mbeidh orainn faisnéis phearsanta a bhailiú de réir dlí, nó conradh atá againn leat a dhéanamh nó a chomhlíonadh. Má roghnaíonn tú gan an fhaisnéis phearsanta seo a thabhairt dúinn, d'fhéadfadh sé moill a chur orainn nó cosc a chur orainn ár gconradh a chomhlíonadh leat nó an méid is gá dúinn a dhéanamh de réir an dlí.

Faighteoirí Sonraí
Féadfaimid do shonraí pearsanta a roinnt le heagraíochtaí seachtracha.
Cé go bhféadfadh na páirtithe a ndéanaimid teagmháil leo athrú ó am go chéile, creidimid go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil tú ar an eolas faoi na cineálacha páirtithe a roinnimid sonraí leo. Is liosta neamh-uileghabhálach iad na catagóirí agus na cineálacha tríú páirtithe a leagtar amach thíos ach tugtar léiriú iontu ar na páirtithe a roinnimid sonraí leo.

Tríú Comhlachtaí Eile
Tríú páirtithe chun críocha iniúchtaí inmheánacha agus seachtracha, taighde a dhéanamh, agus nó tríú páirtithe a d'fhéadfadh feabhas a chur ar ár bpróisis agus ar ár seirbhísí (amhail láimhseáil íocaíochtaí nó cúnamh earcaíochta)

Ranna, Comhlachtaí nó Gníomhaireachtaí Rialtais
Tá oibleagáid dhlíthiúil ar GCM sonraí pearsanta a roinnt le gníomhaithe stáit atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí 2018. I measc faighteoirí na sonraí seo tá ranna Rialtais, gníomhaireachtaí, comhlachtaí, comhlachtaí imscrúdúcháin, údaráis áitiúla agus na Gardaí.

Aistrithe Idirnáisiúnta
Mar eisceacht, i gcás ina n-aistrítear sonraí pearsanta lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, úsáideann GCM coimircí, amhail clásail chonarthacha chaighdeánacha (SCCanna).

Coinneáil
Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na cuspóirí a bhailíomar dóibh a chomhlíonadh. Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh an tréimhse ama a stórálaimid do shonraí pearsanta a bheith ag brath ar an gcineál sonraí atá á gcoinneáil againn. Chun an tréimhse choinneála chuí do shonraí pearsanta a chinneadh, breithnímid méid, cineál agus íogaireacht na sonraí pearsanta, an riosca féideartha díobhála ó úsáid neamhúdaraithe nó nochtadh neamhúdaraithe do shonraí pearsanta, na críocha dá bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus an féidir linn na críocha sin a bhaint amach trí mhodhanna eile, agus na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme.

Cearta Ábhair
Mar ábhar sonraí, beidh na cearta seo a leanas leagtha amach sa rannán seo. Mar sin féin, d'fhéadfadh srianta a bheith i bhfeidhm i gcásanna áirithe.

Seol gach iarratas chuig ár nOifigeach Cosanta Sonraí, sonraí teagmhála ag deireadh an doiciméid Bheartais seo.

A.AN CEART GO NDÉANFAÍ CEARTÚCHÁIN
Tá sé de cheart agat GCM a cheartú aon sonraí pearsanta míchruinne atá bailithe againn fút. Tá sé de cheart agat freisin sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú; Féadfaidh tú faisnéis fhorlíontach a chur ar fáil dúinn chun é seo a dhéanamh.

B.AN CEART GO NDÉANFAÍ LÉIRSCRIOSADH
I gcásanna áirithe, tá sé de cheart agat go scriosfadh GCM na sonraí pearsanta a bhailíomar fút. Beidh feidhm ag do cheart scriosta sna cúinsí seo a leanas:

 • Ní theastaíonn na sonraí uainn a thuilleadh chun na críche gur bailíodh iad ar dtús;
 • Sa chás go bpróiseáiltear sonraí ar bhonn toilithe, tarraingíonn tú siar do thoiliú leis an bpróiseáil agus níl aon bhunús dleathach eile ann.
 • Cuireann tú i gcoinne na próiseála agus níl aon leas dlisteanach sáraitheach ag an eagraíocht don phróiseáil;
 • Tá na sonraí bailithe againn go neamhdhleathach; nó
 • Ní mór na sonraí a léirscriosadh chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh;

Ní bheidh feidhm ag an gceart seo sa chás go gceanglaítear orainn sonraí pearsanta a phróiseáil i gcúinsí áirithe lena n-áirítear iad seo a leanas:

 • Chun an ceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil a fheidhmiú;
 • Chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh;
 • Chun tasc ar mhaithe le leas an phobail a chur i gcrích nó chun údarás oifigiúil a fheidhmiú;
 • Chun críocha sláinte ar mhaithe le leas an phobail;
 • Chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, taighde eolaíoch nó stairiúil, nó chun críocha staidrimh; nó
 • Chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint.

Tabhair faoi deara, le do thoil, sa chás go bhfuil an bunús dlí dár bpróiseáil sonraí pearsanta bunaithe ar oibleagáid dhlíthiúil nó ar údarás poiblí, d'fhéadfadh sé nach mbeadh roinnt próiseála i ndáil le do shonraí faoi réir an chirt go ndéanfaí léirscriosadh.

Chun d'iarratas ar léirscriosadh a chinneadh, déanfaimid measúnú ar an údar atá le do shonraí pearsanta a choinneáil i gcás ina bhfuil feidhm ag ceanglas dlíthiúil agus déanfaimid teagmháil leat mura féidir linn d'iarratas a chomhlíonadh.

Bí ar an eolas, le do thoil, go mb'fhéidir go gcaithfimid roinnt faisnéise a choinneáil i gcúinsí áirithe chun a chinntiú go n-urramaítear do chuid roghanna go léir i gceart. Mar shampla, ní féidir linn an fhaisnéis go léir fút a scriosadh nuair a d'iarr tú orainn gan ábhar margaíochta a sheoladh chugat. Seachas sin, ba mhaith linn do rogha a scriosadh gan ábhar margaíochta a fháil.

C.AN CEART CHUN AGÓID A DHÉANAMH
Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta. Mar sin féin, ní mór dúinn an phróiseáil a bheith déanta ar bhonn leas an phobail nó leas dlisteanach.

Más mian leat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil sonraí, déan teagmháil linn le d'iarratas. Cuirfimid stop ansin le próiseáil sonraí pearsanta mura bhfuil gá leis le haghaidh imeachtaí dlíthiúla.

D.AN CEART CHUN SRIAN
Tá sé de cheart agat srian a chur le méid na sonraí pearsanta a phróiseálann muid i gcúinsí:

 • Creideann tú nach bhfuil na sonraí pearsanta cruinn (beidh tréimhse srianta ann go dtí go nuashonróimid do chuid faisnéise).
 • Tá próiseáil na sonraí pearsanta neamhdhleathach, ach is mian leat próiseáil sonraí a shrianadh seachas iad a scriosadh.
 • Sa chás nach dteastaíonn na sonraí pearsanta uainn a thuilleadh, ach go dteastaíonn uait an fhaisnéis a choinneáil chun éileamh dlíthiúil a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint.
 • Tá agóid ar feitheamh agat i gcoinne phróiseáil na sonraí pearsanta.

Nuair a chuirtear srian ar phróiseáil, ní phróiseálfar do shonraí pearsanta ach amháin: le do thoiliú; chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint; chun cearta daoine eile a chosaint; nó ar chúiseanna atá tábhachtach do leas an phobail.

Déanfaimid teagmháil leat a dheimhniú cá gcomhlíontar an t-iarratas ar shrian agus ní chuirfidh muid deireadh leis an srian go dtí go mbeidh sé curtha in iúl againn duit go bhfuilimid á dhéanamh sin.

E.AN CEART CHUN ROCHTAIN A FHÁIL
Tá sé de cheart agat a fháil amach cad iad na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn ort, cén fáth a gcoinnímid na sonraí, agus conas atáimid ag próiseáil do shonraí pearsanta.

Agus d'iarratas á chur isteach agat, tabhair faisnéis dúinn chun cabhrú le d'aitheantas a fhíorú agus an oiread sonraí agus is féidir chun cabhrú linn tuiscint a fháil ar an bhfaisnéis is mian leat a rochtain.

De ghnáth ní ghearrtar aon táille chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta (nó chun aon cheann de na cearta eile a fheidhmiú). Mar sin féin, más léir go bhfuil d'iarratas gan bhunús, athchleachtach nó iomarcach, féadfaimid táille réasúnta a ghearradh. De rogha air sin, féadfaimid diúltú d'iarratas a chomhlíonadh sna cúinsí seo.

F.AN CEART CHUN INIOMPARTHACHTA
Tá sé de cheart agat sonraí pearsanta a bhaineann leat a chuir tú ar fáil dúinn a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín. Tá sé de cheart agat freisin na sonraí seo a chur ar fáil do rialaitheoir eile nó má tá GCM agat na sonraí seo a tharchur chuig rialaitheoir eile thar do cheann, nuair is indéanta go teicniúil. Tá an ceart chun iniomparthachta teoranta do na cásanna seo a leanas.

 • I gcás ina bhfuil an phróiseáil bunaithe ar bhunús dlí an toilithe
 • I gcás ina bhfuil an phróiseáil bunaithe ar bhunús dlí conartha
 • I gcás ina ndéantar an phróiseáil trí mhodhanna uathoibrithe

G.AN CEART TOILIÚ A THARRAINGT SIAR

Sa chás go bhfuil do shonraí pearsanta á bpróiseáil againn ar bhunús dlí an toilithe, tá tú i dteideal do thoiliú a tharraingt siar ag am ar bith.

H.AN CEART GEARÁN A DHÉANAMH
Mura bhfuil tú sásta leis an úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta nó lenár bhfreagra ar aon iarratas a dhéanann tú chun aon cheann de do chearta a fheidhmiú, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC). Féach deireadh na cáipéise Polasaí seo le haghaidh sonraí teagmhála an DPC.

Margaíocht
Chun críocha margaíochta, is féidir linn teagmháil a dhéanamh leat maidir le himeachtaí, taispeántais atá le teacht, comórtais agus ár nuachtlitir a eisiúint, trí ríomhphost.

Cuirfear toiliú ar fáil i gcónaí i bhfoirm rogha shoiléir. Tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar ag am ar bith trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála atá liostaithe sa rannán seo.  Más fearr leat gan an cineál seo cumarsáide a fháil uainn, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig: museum@galwaycity.ie .

Beidh nasc i ngach ríomhphost chun cumarsáid margaíochta amach anseo a dhíliostáil nó a dhíliostáil ó GCM.

Aistrithe Idirnáisiúnta
D'fhéadfadh cásanna a bheith ann inar gá dúinn do chuid sonraí a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ("LEE") ina bhféadfadh sé nach mbeadh dlíthe príobháideachais chomh cosantach leo siúd atá i do dhlínse. Tá ceanglais speisialta leagtha amach faoi Chaibidil V den GDPR chun aistrithe sonraí den sórt sin a rialáil agus chun a chinntiú go bhfuil bearta slándála leordhóthanacha i bhfeidhm chun sláine do shonraí pearsanta ar aistriú a chosaint agus a chothabháil.
Sa chás go n-aistrímid do shonraí pearsanta lasmuigh den LEE, cinnteoimid go gcosnaítear iad a mhéid céanna agus atá sa LEE agus úsáidfimid ceann amháin ar a laghad de na cosaintí seo a leanas:

 • É a aistriú chuig tír neamh-LEE a bhfuil dlíthe príobháideachais aici a thugann an chosaint chéanna leis an LEE
 • Conradh a chur i bhfeidhm leis an bhfaighteoir a chiallaíonn go gcaithfidh siad é a chosaint ar na caighdeáin chéanna leis an GCE (Clásail Chonarthacha Chaighdeánacha).
 • É a aistriú chuig eagraíochtaí a chomhlíonann Sciath Príobháideachais an AE/SAM. Is creat é seo a leagann síos caighdeáin phríobháideachais do shonraí a sheoltar idir na Stáit Aontaithe agus tíortha an AE. Cinntíonn sé go bhfuil na caighdeáin sin cosúil leis na caighdeáin a úsáidtear agus a bhfuiltear ag súil leo laistigh den LEE.

Príobháideachas Leanaí

Tá Músaem Cathrach na Gaillimhe tiomanta do riachtanais phríobháideachais leanaí a chosaint agus molaimid do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí ról gníomhach a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus spéiseanna ar líne a leanaí. Ní bhailíonn Músaem Cathrach na Gaillimhe faisnéis go feasach ó leanaí faoi bhun 16 bliana d'aois tríd an suíomh gréasáin.

Ní úsáidfimid sonraí pearsanta leanaí nó daoine óga chun críocha margaíochta agus ní dhéanfaimid próifíl orthu.  Ní bhíonn rochtain ag ár bhfoireann ar shonraí pearsanta faoi leanaí agus daoine óga ach ar bhonn fíor-riachtanais.

Slándáil
Déanfaidh GCM gach beart is gá le réasún chun a chinntiú go gcaitear go slán le do shonraí pearsanta agus de réir an Pholasaí seo. Bainfimid úsáid as gach iarracht réasúnta chun bearta slándála a chur i bhfeidhm chun cosc a chur ar do shonraí pearsanta a chailleadh, a úsáid nó a rochtain trí thimpiste ar bhealach neamhúdaraithe, a athrú nó a nochtadh. Ina theannta sin, cuirimid teorainn le rochtain ar do shonraí pearsanta do na fostaithe, gníomhairí, conraitheoirí, faighteoirí eile agus tríú páirtithe eile a bhfuil gá acu le gnó a bheith ar an eolas. Ní phróiseálfaidh siad do shonraí pearsanta ach amháin ar ár dtreoracha, agus tá siad faoi réir dualgas rúndachta.

Ar an drochuair, níl tarchur faisnéise tríd an idirlíon go hiomlán slán. Cé go ndéanfaimid ár ndícheall do shonraí pearsanta a chosaint, ní féidir linn slándáil do shonraí a tharchuirtear chuig ár láithreán gréasáin a ráthú; tá aon tarchur ar do phriacal féin. Nuair a bheidh do chuid faisnéise faighte againn, úsáidfimid nósanna imeachta agus gnéithe slándála réasúnta chun iarracht a dhéanamh rochtain neamhúdaraithe a chosc. Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm againn chun déileáil le haon sárú amhrasta i ndáil le sonraí pearsanta agus cuirfimid in iúl duit féin agus d'aon rialtóir is infheidhme faoi shárú sa chás go gceanglaítear orainn de réir dlí é sin a dhéanamh.

Úsáid Fianán
Baineann Músaem Cathrach na Gaillimhe úsáid as fianáin chun staitisticí láithreán gréasáin a ghabháil maidir leis an leibhéal gníomhaíochta ar an láithreán gréasáin. Bailítear an fhaisnéis seo chun go bhféadfaidh Músaem Cathrach na Gaillimhe struchtúr agus feidhmiúlacht an láithreáin a fheabhsú agus chun oibleagáid dhlíthiúil Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe gníomhaíocht láithreáin ghréasáin a thuairisciú don Choimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta www.noac.ie.  Ní bhailíonn Músaem Cathrach na Gaillimhe fianáin a aithníonn daoine aonair.

Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a chuirtear ar do ríomhaire ar an suíomh gréasáin a dtugann tú cuairt orthu agus é mar aidhm acu an suíomh a chur ag obair, eispéireas úsáideora a fheabhsú agus/nó a ngníomhaíocht a dhéanamh níos éifeachtaí. Ceadaíonn brabhsálaithe gréasáin rialú ar úsáid fianán trí shocruithe an bhrabhsálaí.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi fhianáin, lena n-áirítear conas a fheiceáil cad iad na fianáin atá leagtha síos agus conas iad a bhainistiú agus a scriosadh, tabhair cuairt ar www.allaboutcookies.org.

Sonraí Pearsanta a Nuashonrú, a Fhíorú agus a Scriosadh
De réir ár n-oibleagáidí faoi na Dlíthe um Chosaint Sonraí, tá sé de cheart agat cóip a fháil de na sonraí pearsanta go léir atá á gcoinneáil againn fút. Tá sé de cheart agat freisin do chuid sonraí a cheartú, má tá siad míchruinn, nó má scriostar iad, mura bhfuil cúis dhlisteanach ag Músaem Cathrach na Gaillimhe leis na sonraí a choinneáil.

Cén áit ar féidir liom comhairle a fháil nó gearán a dhéanamh
Tá Oifigeach Cosanta Sonraí againn a chinntíonn go bhfuil meas againn ar do chearta agus go gcloímid leis an dlí. Má tá aon imní nó ceisteanna agat faoin gcaoi a dtugaimid aire do do chuid faisnéise pearsanta, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag:

Oifigeach Cosanta Sonraí
Halla Cathrach na Gaillimhe
Bóthar an Choláiste
Gaillimh
H91 X4K8

Ríomhphost: dpo@galwaycity.ie
Guthán 091-536400

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí maidir leis an bpróiseáil a dhéanaimid ar do shonraí pearsanta. Scríobh chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí tríd an bhfoirm atá ar fáil ó shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí a úsáid agus seol chuig info@dataprotection.ie nó chuig an gCoimisiún um Chosaint Sonraí, 21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28. Fón: 01 7650100 / 1800437 737.

Athruithe ar ár bPolasaí Príobháideachais
Is féidir an Polasaí Príobháideachais seo a nuashonrú chun athruithe inár seirbhísí a léiriú agus conas a chloímid leis an reachtaíocht um chosaint sonraí. Molaimid duit athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfógra seo ar bhonn rialta. Rinneadh an fógra seo a nuashonrú go deireanach an 30 Lúnasa 2022.

Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar